WSTĘP  

Niniejsza Polityka prywatności przedstawia sposoby gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania  przez nas Twoich danych osobowych. Wyjaśnia również zasady oraz cele pozyskiwania danych.  

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”).  

  

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 545 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, adres: al.  Zwycięstwa 237/7, 81-521 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000877547, REGON: 387385394, NIP: 5862361649, kapitał zakładowy: 340 348 400,00 zł.  

  

SKĄD MAMY TWOJE DANE? 

Gromadzone przez nas dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Ciebie lub z publicznie dostępnych  źródeł.  

  

JAKIE DANE PRZETWARZAMY? 

Gromadzimy dane obejmujące: Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i inne dane  kontaktowe oraz nazwę firmy, stanowisko w firmie, adres firmy, adres e-mail firmy i numer telefonu oraz  dane na temat nieruchomości i projektu farmy fotowoltaicznej.  

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania również innych danych  niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.  

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub  etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków  zawodowych oraz danych genetycznych, biometrycznych, dotyczących zdrowia, seksualności lub  orientacji seksualnej i prosimy nie podawaj nam takich danych.  

  

JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem  umowy, w tym do obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz lub obsługi reklamacji w przypadku,  gdy złożysz taką reklamację.  

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów  realizacji ciążących na nas obowiązków ustawowych, np. rachunkowych i podatkowych.  

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie naszego prawnie  uzasadnionego interesu, który polega na: określaniu jakości obsługi klientów, zapewnieniu  bezpieczeństwa informatycznego, marketingu naszych usług kierowanym do klientów, ustaleniu,  dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przechowywaniu danych dla celów  archiwalnych, analitycznych, statystycznych, dowodowych (na wypadek potrzeby wykazania faktów)  oraz zapewnienia rozliczalności.  

W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie  zgody.  

  

MARKETING 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizowania działań marketingowych, których podstawę  prawną stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Działania te mogą polegać w szczególności na 

wyświetlaniu treści marketingowych, wysyłaniu komunikatów o naszych produktach, usługach,  kampaniach, promocjach, konkursach i badaniach satysfakcji klienta lub prowadzeniu innego rodzaju  działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłaniu informacji handlowych  drogą elektroniczną oraz działaniach telemarketingowych).  

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz  innych środków komunikacji elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania  takich informacji, w granicach udzielonej przez Ciebie zgody. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść  sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu  bezpośredniego.  

  

CZY MASZ OBOWIĄZEK PODANIA NAM DANYCH OSOBOWYCH? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych, w tym oznaczonych w formularzu kontaktowym jako  obowiązkowe, jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji działań, o których mowa w sekcji „Jakie są  cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?”.  

Jeśli nie podasz nam wymaganych informacji, możemy nie być w stanie zawrzeć umowy, świadczyć  naszych usług lub podjąć innych działań na Twoje żądanie.  

  

JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH? 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do: dostępu do treści danych oraz  otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),  ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych.  

W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, masz  prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody  pozostanie zgodne z prawem.  

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  przetwarzanych w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, za  wyjątkiem przypadków, gdy możliwe będzie wykazanie, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione  podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub gdy dane będą niezbędne  do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

  

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI 

W razie uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo  wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego swojego kraju lub miejsca domniemanego  popełnienia naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

  

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie, gdy jest to niezbędne w ramach  realizacji umowy lub podjęcia innych działań na Twoje żądanie, na podstawie ciążącego na nas  obowiązku ustawowego, naszego prawnie uzasadnionego interesu lub jeżeli wyraziłeś wcześniej na to  zgodę.  

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, a  ponadto usługodawcy zewnętrzni, w tym nasi autoryzowani partnerzy i podwykonawcy zaangażowani w  proces realizacji zawartej z Tobą umowy, dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące  usługi IT, usługi księgowe, prawne, doradcze, analityczne, marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy,  operatorzy systemów płatności elektronicznych i banki w zakresie realizacji płatności oraz organy  uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.    

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI  MIĘDZYNARODOWYCH 

W przypadku transferu danych do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru  Gospodarczego), nie uznawanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom  ochrony danych, gwarantujemy spełnienie warunków dopuszczalności przekazania danych określonych  w RODO, w tym poprzez wprowadzenie odpowiednich środków, takich jak standardowe klauzule  umowne przyjęte przez Komisję Europejską, w celu ochrony Twoich danych.  

  

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów  przetwarzania wymienionych w sekcji „Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych  osobowych?”. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną przez nas trwale usunięte lub zniszczone.  

Okres przechowywania Twoich danych osobowych ustalany jest w oparciu o następujące kryteria: okres  niezbędny do świadczenia naszych usług i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta, przepisy prawa, które  mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas, okres niezbędny do ochrony naszych  interesów, w szczególności okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub okres, na jaki została  udzielona zgoda.  

  

CIASTECZKA (COOKIES) 

Większość stron internetowych zapisuje niewielkie ilości informacji o Twojej aktywności na stronie. Ta  informacja występuje w postaci małego pliku tekstowego i jest znana jako cookie lub ciasteczko.  Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka  (to znaczy czas jego istnienia), oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji  przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.  

Dbając o Twoją wygodę podczas użytkowania naszej strony informujemy, że działa ona optymalnie przy  użyciu plików cookies. Pozwalają one zapamiętać Ciebie i ułatwiać Ci użytkowanie, gdy powracasz do  naszej strony, jak również identyfikować i rozwiązywać błędy. 

Pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu (którym posługujesz się, korzystając z naszej strony)  w zależności od ich przeznaczenia, do chwili zamknięcia okna przeglądarki (tzw. pliki sesyjne) lub do  chwili usunięcia plików cookies z pamięci urządzenia (tzw. pliki stałe).  

Nasza strona wykorzystuje następujące typy plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające  korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do  usług wymagających uwierzytelniania, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.  wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania, „wydajnościowe” pliki cookies,  umożliwiające zbieranie informacji statystycznych o sposobie korzystania ze strony, „funkcjonalne” pliki  cookies, umożliwiające zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np.  w zakresie wybranego języka.  

  

JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES? 

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki  ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiany możesz  dokonać za pomocą ustawień aktualnie używanej przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji  usługi (np. nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na naszej stronie będzie Cię o to prosić).  Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną  obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym  zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików  cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

  

CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE? 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.  

  

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej Polityki prywatności. Po dokonaniu zmiany, Polityka  prywatności ukaże się na naszej stronie z nową datą. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w lutym 2021  roku.